Maasheggen

Maasheggen

Maasheggen: natuurlijke afscheiding tussen weilanden

De Meidoornheg, in Balgoy, is een van de laatste heggen van het oude Maasheggenlandschap. Deze heg is waarschijnlijk rond de 140 jaar oud. De oorspronkelijke functie van de maasheggen was het tegenhouden van het vee. Met de opkomst van het prikkeldraad verviel deze functie echter, en met de ruilverkaveling begin jaren tachtig verdwenen veel van de maasheggen. De heggen die er nu nog wel zijn, zijn mede daarom van groot cultuurhistorisch belang: het zijn de laatste.

Maasheggen Balgoy

Herstel heggenstructuur

Stichting Maasheggen Balgoy (opgericht in 2010) heeft als doel het behouden en versterken van de Maasheggen in het gebied rond Balgoy. In 2010 en 2011 hebben vrijwilligers een grote slag gemaakt door het verwijderen van woekerplanten uit de maasheggen. Sindsdien wordt dit wanneer nodig bijgehouden, en is aan de overwoekering een eind gemaakt.

Heggen vlechten

Deze heg wordt eens in de vijf tot tien jaar laag afgezaagd en kan in de tussenliggende tijd vrij uitgroeien. Voor veel mensen in Balgoy staat deze gevlochten heg symbool voor de landschappelijke identiteit.

Resultaat

Het resultaat van deze inspanningen is dat het herstel van de streekeigen flora en fauna zichtbaar geworden is. De stekelige heg biedt nest- en schuilgelegenheid en is een verbindingsstrook voor diersoorten als haas, konijn, fazant, patrijs en das. In het voorjaar komen insecten af op de geurende bloemen en rupsenlarven dienen als voedsel voor vogels. De besachtige vruchten worden in het najaar gegeten door o.a. lijsters, merels en mezen en de alom bekende heggenmus. Behalve een cultuurhistorische factor heeft het behoud van de maasheggen in Balgoy dus ook voor bijvoorbeeld de lokale biodiversiteit belangrijke voordelen!